Teatr Słowacki w Krakowie
EN | PL
Minia_tour
Bajki robotów
Kariera Artura Ui
W Ogień!
Myśląca Ręka
Vernon Subutex
Tajemnice Wesela
Bolesław Śmiały
Rabacja
Zemsta
Z_biegiem lat_z_biegiem_dni
szklanepaciorki
Teatr w Krakowie. Prolog
Wyzwolenie
Plastiki
Strona główna Projekt Teatr XXI wieku Aktualności teatralne O nas w mediach Administracyjne Dla prasy Małopolski Ogród Sztuki Cyfrowe Dziedzictwo Partnerzy
 
Aktualności Repertuar Spektakle Zespół Teatr Galeria Bilety

Projekt Teatr XXI wieku

Serdecznie zapraszamy na trzecią część projektu międzynarodowego "Teatr XXI wieku- East meets West - West meets East" realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2012 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12).


“Sceniczne światy najnowszego teatru”


Trzeci etap międzynarodowego projektu realizowanego przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie od roku 2011 dotyczy przemian, jakie w pierwszej dekadzie XXI wieku zaszły w pojmowaniu funkcji i sposobów organizacji przestrzeni, w której odbywa się widowisko teatralne. Podobnie jak w poprzednich dwóch etapach, tak i teraz będzie nam chodziło o porównanie jakości i stopnia tych przemian na Wschodzie i Zachodzie Europy, o ocenę ich konsekwencji dla europejskiego życia teatralnego, a także o określenie ich relacji do wcześniejszych tradycji teatralnych. W konferencji, oprócz przedstawicieli Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, wezmą też udział reprezentanci dziewięciu europejskich teatrów partnerskich: Piccolo Teatro di Milano, Volksbühne z Berlina, Teatrów im. Wachtangowa i Sowriemiennika z Moskwy, Svandovo Divadlo na Smichowe z Pragi, La Rose de Vens z Francji, Kijowskiego Akademickiego Teatru Młodego, Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia i Państwowego Teatru Młodego z Wilna ), a także zaproszeni goście – teatrolodzy, krytycy teatralni, animatorzy życia teatralnego, studenci szkół teatralnych i wielu innych.

Interesowały nas będą zarówno przemiany przestrzeni teatralnych, które zaszły w ciągu ostatnich dziesięciu lat, jak i problemy dotyczące nowych sposobów zagospodarowywania przestrzeni scenicznej. W tym pierwszym przypadku spróbujemy przede wszystkim postawić pytania, jakie są konsekwencje coraz bardziej widocznej tendencji do anektowania przestrzeni pozateatralnych i wirtualnych w praktykach dzisiejszego teatru oraz zbadać czy w teatrze XXI wieku istnieje konflikt pomiędzy tymi przestrzeniami i przestrzenią tradycyjną (klasycznym budynkiem teatralnym) czy też wielość rozmaitych przestrzeni wykorzystywanych obecnie dla tworzenia widowisk teatralnych jest świadectwem rozmaitości i wielokierunkowości jego twórczych poszukiwań. Gdy chodzi o przestrzeń tradycyjną, będziemy zastanawiali się nad nowymi sposobami budowania relacji między sceną i widownią oraz nad ich funkcją.

W przypadku przestrzeni scenicznej spróbujemy przyjrzeć się aktualnym tendencjom dotyczącym sposobów jej organizacji (np. zmierzchowi scenografii werystycznej, tworzeniu scenografii umownych i minimalistycznych, wykorzystywaniu scenografii naturalnych oraz niekonwencjonalnych sposobów kreowania przestrzeni scenicznej itp.), a także wszelkim dostrzegalnym przemianom w pojmowaniu funkcji rozmaitych środków służących realizacji scenicznej (oświetleniu, zabudowie sceny, technikom itp.). Ponadto – nowym tendencjom w kostiumografii oraz nowym sposobom wykorzystania rekwizytów i kostiumów, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Wreszcie – interesował nas będzie również udział najnowszych technik medialnych (projekcji, przekazów internetowych i telewizyjnych, technik komputerowych itp.) w budowaniu przestrzeni teatralnych i scenicznych oraz znaczenie wszystkich tych elementów dla ogólnego kształtu artystycznego współczesnego spektaklu. Wykorzystując osiągnięcia najnowszej estetyki performatywności, zapytamy też o nowe sposoby wytwarzania materialności w praktykach teatralnych i o ich rolę w performatywnym oddziaływaniu na percepcję odbiorcy.

Mamy nadzieję, że nasze listopadowe spotkanie pozwoli Państwu zapoznać się z wielością i różnorodnością scenicznych światów najnowszego teatru.

Szczegóły na stronie projektu www.east-meets-west.plPROJEKT TEATR XXI WIEKU.
EAST MEETS WEST – WEST MEETS EAST
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE


Projekt "Teatr XXI wieku- East meets West - West meets East" realizowany w okresie od 1 października   2011 r. do 30 maja   2013 r., 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. 


Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z Umową MRPO.08.02.00-12-446/10.00-XVI/62FE/11 

   

  I. CEL PROJEKTU 

   

Odnotowanie istotnych przemian, jakie teatrowi europejskiemu przyniosło ostatnie dziesięciolecie i zbadanie relacji tych przemian do tradycji teatralnej XX wieku. Ocena ich znaczenia dla aktualnej kondycji teatru i dla jego perspektyw. Porównanie praktyk teatralnych z obszarów Wschodniej i Zachodniej Europy. Odpowiedź na pytanie o miejsce Polski na teatralnej mapie Europy. 

   

  Szczegółowe cele projektu: 

   

1. Określenie i ocena przemian we współczesnych praktykach scenicznych pod wpływem różnic w sferze rozumienia i percepcji rzeczywistości (np. przejścia od modelu linearno-sukcesywnego do symultanicznego i wieloperspektywicznego), a także z uwagi na wiele innych najnowszych zjawisk determinujących specyfikę współczesnego teatru, m.in.: odwrotu od tradycyjnych form dzieła teatralnego (kariery post-dramatu i performansu), ekspansji teatru politycznego, nowych form angażowania widza, usuwania granic między sztuką wysoką i popularną, ingerencji mediów i czynników technologicznych, pojawienia się nowych stylów odbioru dzieła teatralnego, oraz całego kompleksu przemian cywilizacyjno-kulturowych właściwych dla fazy postmodernistycznej i post-postmodernistycznej. 

   

2. Ocena wartości tych przemian w kontekście dwudziestowiecznych tradycji teatralnych i próba prognozowania ich wpływu na przyszłość teatru. 

   

3. Odpowiedź na pytanie, czy przemiany te w takim samym stopniu dotyczą obu wymienionych obszarów (Wschodniej i Zachodniej Europy), czy też da się tutaj dostrzec jakieś różnice, spowodowane odmiennymi kontekstami kulturowymi, odrębnymi tradycjami teatralnymi lub inną dynamiką przemian historycznych, społecznych, cywilizacyjnych i politycznych. A więc - czy w chwili obecnej istnieją osobne języki/"światy" teatralne Wschodu i Zachodu Europy, czy też - również w sferze teatru - znajdujemy się w "globalnej wiosce", w której wszelkie różnice i odmienności kodów estetycznych i kulturowych zostały dawno zatarte. Ustalenie, jakie miejsce zajmuje w tym złożonym kompleksie przemian teatr polski – czy jest obszarem ich transferu i przewartościowywania, czy też swego rodzaju "diasporą", oporną na wpływy zewnętrzne. 

   

4. Określenie, czy w obu wymienionych obszarach geograficznych i kulturowych, a także w Polsce istnieją analogiczne linie podziału w sferze życia teatralnego (np. teatr tradycyjny i nowoczesny, teatr politycznie zaangażowany i politycznie obojętny, teatr "młodych" i teatr "starych", teatr artystyczny i popularny itp.). 

  

5. Wielostronna i wielokierunkowa wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy. 

  

  

Zawartość merytoryczna projektu została podzielona na trzy grupy tematyczne: 

  

  

 1. Tekst w teatrze XXI wieku 

 2. Sztuka aktorska XXI wieku 

 3. Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru 

  

  

II. ZAGADNIENIA SZCZEGóŁOWE 

 

 

 1. Tekst w teatrze XXI wieku 

 

Temat kluczowy: Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność. 

 

-   aktualny status tekstu dramatycznego w teatrze (ewolucja formalna: dramat – postdramat – performans, konfliktowość czy współwystępowanie form?); 

- wpływ przemian formalnych i strukturalnych na tekst dramatu (konsekwencje dezintegracji tradycyjnej struktury dramatycznej (epizacji i dyskursywizacji dramatu, rozbijania tradycyjnej struktury dramatycznej itp.); 

- wpływ tzw. estetyki performatywności na tekst sceniczny (tekst i zdarzenie czy tekst vs. zdarzenie? Tekst jako partytura w zdarzeniu teatralnym, najnowsze zjawisko "zanikania tekstu", funkcja tekstu wobec aleatoryzmu itp.); 

- znaczenie technik "recyclingu" i "re-writingu" dla współczesnego dramatu; 

- przemiany formalne i strukturalne najnowszego dramatu wobec horyzontu oczekiwań publiczności (renesans "klasycznego" tekstu teatralnego i piece bién faite jako przeciwwaga dla destrukcji tradycyjnych form dramatycznych - psychospołeczne i kulturowe przyczyny tego zjawiska); 

- dramat, postdramat, perfomans a komunikacja z widzem (funkcja tekstu i zdarzenia teatralnego w relacji z widzem, strategie wytwarzania wspólnoty twórców i publiczności teatralnej, konflikty stylów odbioru, nowe sposoby angażowania widza, interaktywność tekstu teatralnego - wady i zalety tej tendencji itp.); 

- rola tekstu i zdarzenia teatralnego w najnowszym teatrze politycznym; 

- polityczność teatru a forma dramatu (ewolucja strategii polityczności: tekst aluzyjny, zaangażowany i angażujący); 

- kwestia odpowiedzialności we współczesnym teatrze (co znaczy - dzisiaj - odpowiedzialność przekazu i formy tekstu teatralnego?). 

 

 

2. Sztuka aktorska XXI wieku. 

 

Temat kluczowy: Przemiany funkcji aktora wobec ekspansji teatru politycznego i performansu 

 

- aktor w czasach najnowszych wobec tradycji - próba określenia specyfiki fenomenu aktorstwa "tradycyjnego" i "nowoczesnego" (kontrowersyjny problem zasadności takiego podziału); 

- relacja aktor - widz dawniej i dziś: dystans sceniczny i "kultura obnażania", problem granic obsceniczności i ich zacierania; 

- wpływ performance’u i performatywności na techniki gry aktorskiej (przejście od "acting" do "not-acting"), nowe formy działania scenicznego; 

- ciało i płeć aktora jako obszar eksperymentu scenicznego; 

- polityczne i etyczne aspekty transformacji aktorskiej i strategii aktywizacji publiczności; 

- kariera widowisk typu "stand up" - społeczno-kulturowe przyczyny tego zjawiska; 

- kształcenie aktora wobec przemian dzisiejszego teatru; 

- synkretyzm technik wyrazu scenicznego jako wyzwanie dla współczesnego aktora; 

- porównanie sposobów kształcenia aktora w uczelniach artystycznych Europy Wschodniej i Zachodniej. 

 

3. Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru 

 

Temat kluczowy: wpływ technik multimedialnych na praktyki sceniczne w teatrze XXI wieku 

 

- scena w najnowszym teatrze – zasada "czwartej ściany" i jej likwidacja; 

- scena konwencjonalna i aneksja przestrzeni pozascenicznych/pozateatralnych we współczesnym widowisku teatralnym; 

- kreacja- dokumentalność- symulacja; 

- tradycyjna scenografia wobec aktualnych eksperymentów scenograficznych (minimalizm, "pusta scena", "teatr światła", "teatr kinematograficzny", "teatr konkretny", przestrzeń "sztuki" i "życia" itp); 

- nowe media w teatrze - jako inspiracja i jako integralny składnik spektaklu, multimedialność współczesnego widowiska teatralnego - jej znaczenie i przyczyny kulturowo-cywilizacyjne; 

- techniki hologramowe 

- nowe technologie w praktykach scenicznych i ich wpływ na percepcję odbiorcy; 

- teatr jako synteza sztuk - dawniej i dziś; 

- spektakl teatralny jako wydarzenie multimedialne; 

- współczesny teatr totalny - jego tradycje, najnowsze przemiany i miejsce w dzisiejszej kulturze. 

 

III. TEATRY REALIZUJĄCE POJEKT  

 

Liderem Projektu jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który wraz z Partnerami - dziewięcioma teatrami z Europy Wschodniej i Zachodniej realizuje Projekt. 

 

 1. Piccolo Teatro di Milano (Mediolan, Włochy) 

 2. La Rose de Vents (Villaneuve d’Ascq, Codex, Francja) 

 3. Svandovo Divadlo (Praga, Republika Czeska) 

 4. Moskiewski Teatr Sowriemennik (Moskwa, Rosja) 

 5. Lwowski Akademicki Teatr Woskresinnia (Lwów, Ukraina) 

 6. Państwowy Teatr im. E. Wachtangowa (Moskwa, Rosja) 

 7. Kijowski Akademicki Teatr Młody (Kijów, Ukraina) 

 8. Państwowy Młody Teatr Litwy (Wilno, Litwa) 

 9. Volksbühne (Berlin, Niemcy) 

 

 

IV. FORMY AKTYWNOŚCI 

 

Projekt przewiduje następujące formy aktywności: 

 

 1. Konferencje (dotyczące wszystkich trzech wymienionych tematów); 

 2. Warsztaty (związane z dwoma tematami: "Tekst w teatrze XXI wieku", "Aktor w teatrze XXI wieku", po dwa warsztaty dotyczące zagadnień szczegółowych każdego tematu); 

 3. Wyjazdy studyjne (kilkudniowe wizyty w teatrach partnerskich, dotyczące dwóch wymienionych tematów: "Tekst w teatrze XXI wieku", "Sztuka aktorska XXI wieku"); 

 4. Wydanie publikacji książkowej, podsumowującej efekty konferencji, warsztatów i wyjazdów do teatrów partnerskich. 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i prac. 

 

 

1. TEKST W TEATRZE XXI WIEKU 

 

1-3 grudnia 2011 Warsztaty dramaturgiczne 

5-7 grudnia 2011 Warsztaty dramaturgiczne 

 

12-14 grudnia 2011 Konferencja "Tekst w teatrze XXI wieku" w 

Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie 

 

Luty-kwiecień 2012 Zajęcia studyjne w wybranych teatrach 

 

2. AKTOR W TEATRZE XXI WIEKU 

 

1 - 6 maja 2012 Warsztaty aktorskie na Scenie "Miniatura" 

14 -19 maja 2012 Warsztaty aktorskie na Scenie "Miniatura" 

 

29-31 maja 2012 Konferencja "Sztuka aktorska XXI wieku" w foyer. Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

 

Luty-kwiecień 2012 Zajęcia studyjne w wybranych teatrach. 

 

 

3. PRZESTRZEŃ SCENICZNA WSPóŁCZESNEGO TEATRU 

 

6-8 listopada 2012 Konferencja "Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru", Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12. 

 

Luty - kwiecień 2013 Podsumowanie Projektu, wydanie książki 

będącej świadectwem wykonanych prac. . 

 

 

 

Lider Projektu - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Krzysztof Orzechowski 

 

Kierownik Projektu Anna Burzyńska 

Koordynator Projektu Krzysztof Dubiel 

 

Tel. 12 4244516 

Fax 12 4244506 

e-mail:  

 

 

Bliższe informacje na stronie projektu www.east-meets-west.pl

 

Adres: pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków centrala: 12 424 45 00, 12 424 45 11, 12 424 45 44 e-mail:
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.