Teatr Słowacki w Krakowie
EN | PL
Minia_tour
Bajki robotów
Kariera Artura Ui
W Ogień!
Myśląca Ręka
Vernon Subutex
Tajemnice Wesela
Bolesław Śmiały
Rabacja
Zemsta
Z_biegiem lat_z_biegiem_dni
szklanepaciorki
Teatr w Krakowie. Prolog
Wyzwolenie
Plastiki
Strona główna Historia Sceny Dyrekcja Archiwum Artystyczne Kostiumy Lokalizacja Dane teleadresowe Zwiedzanie Wynajem Fundusze Europejskie Krakowski Salon Poezji Miejsca spotkań Salonu Archiwum Salonu
 
Aktualności Repertuar Spektakle Zespół Teatr Galeria Bilety

Archiwum Artystyczne

Archiwum Artystyczne

Archiwum Artystyczne i Biblioteka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plac Św. Ducha 4, parter
Czytelnia: wtorki, środy, piątki, 10.00-15.00
Prosimy o uzgodnienie terminów kwerend

W ramach projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe” zachęcamy do oglądania zabytkowych afiszy teatralnych z lat 1865-1945 w zakładce Teatru im. Juliusza Słowackiego na stronie: www.kultura.malopolska.pl

Kontakt:
Dr hab. Diana Poskuta-Włodek
Teatr im. Juliusza Słowackiego
Plac Św. Ducha 1
31-023 Kraków
tel.(48) 12 424 45 18
e-mail:


Obsady premierowe w latach 1945-2010Baza Fotografii Teatralnej
Zbiory Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie:


http://fotografie.slowacki.krakow.pl/
Zbiory
 • Dramat polski i obcy
  • rękopisy i druki sztuk wystawianych w Krakowie w latach 1838 - 1893;
  • rękopisy, maszynopisy, druki sztuk wystawianych w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (dawniej Miejskim) w latach 1893-2003.
  Większość egzemplarzy zawiera uwagi autorskie, uwagi inscenizacyjne, adnotacje cenzury itp.
 • Nuty z muzyką do przedstawień po 1893 r.
 • Afisze teatru krakowskiego z lat 1865-1870 i 1874-1893 oraz afisze i plakaty Teatru Miejskiego (im. Juliusza Słowackiego) po 1893 r.
 • Programy Teatru im. J. Słowackiego po 1911 r.
 • Wycinki prasowe od 1893 r. (udostępnia się wycinki po 1919 r.).
 • Dokumentacja fotograficzna przedstawień z lat 1893-2003.
 • Projekty scenograficzne po 1911 r.
 • Czasopisma teatralne po 1945 r.
 • Dokumentacja audiowizualna przedstawień.
 • Inne (korespondencja teatralna, fotografie prywatne aktorów itp.)
 • Podręczny księgozbiór teatralny.
Zasady udostępniana zbiorów
 • Z dokumentacji można korzystać wyłącznie w czytelni.
 • Czytelnicy spoza Krakowa proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu.
 • Fotokopie i kserokopie wykonuje się w bardzo ograniczonym zakresie, w zalezności od rodzaju i stanu materiałów.
 • Materiałów sprzed 1960 r., wycinków prasowych sprzed 1994 r., fotografii, a także materiałów objętych prawem autorskim nie kopiuje się.
Historia zbiorów

Zbiory Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego należą do największych i najcenniejszych zasobów teatralnych w Polsce. Ich dzieje sięgają lat trzydziestych XIX w. Najstarszą częścią zbioru jest kolekcja egzemplarzy sztuk scenicznych wystawianych w latach 1838 - 1893 w teatrze krakowskim, zgromadzona przez kolejnych kierowników artystycznych. Od nazwiska najwybitniejszego z nich, Kazimierza Koźmiana, nazwano ją Biblioteką Koźmianowską. W roku 1893, po otwarciu Teatru Miejskiego (od roku 1909 im. Juliusza Słowackiego), pierwszy dyrektor Tadeusz Pawlikowski odkupił bibliotekę koźmianowską od ostatniego dyrektora teatru krakowskiego przy ul Jagiellońskiej, Jakuba Gliksona. W 1902 r. powstała organizacja o nazwie Czytelnia Artystów Teatru Miejskiego, działająca początkowo w wynajętym lokalu w pobliżu teatru - przy ul. Niecałej 9 (dziś L. Zamenhofa). W skład komitetu założycielskiego weszli: Adolf Walewski, Michał Tarasiewicz, Michał Przybyłowicz, Aleksander Zelwerowicz. Do Czytelni zapisali się prawie wszyscy aktorzy Teatru. Było też wielu sympatyków - m.in. Helena Modrzejewska i znakomity bakteriolog Odo Bujwid. Obok szeroko pojętej pomocy koleżeńskiej organizacja zajmowała się - w ramach programu samokształcenia - kupowaniem i pozyskiwaniem książek dla biblioteki teatru. W roku 1905 Michał Przybyłowicz przeniósł zbiory do pomieszczeń teatru, w którym w 1906 roku wydzielono osobne pomieszczenie zbiorów biblioteki teatralnej i księgozbioru Czytelni Teatru Miejskiego. Czasopisma udostępniano na miejscu, książki wypożyczano członkom stowarzyszenia. Gromadzono też dokumentujące działalność artystyczną Teatru afisze, wycinki prasowe, nuty, projekty scenograficzne, fotografie itd. Funkcje bibliotekarzy pełnili kolejno aktorzy: jako pierwsza Ada Kosmowska (1902-1903), potem m.in. Michał Przybyłowicz i szczególnie zasłużony dla biblioteki Leonard Bończa-Stępiński. W pierwszym okresie swojej działalności Czytelnia Teatru Miejskiego zdołała zebrać kilkaset książek - w roku 1908 naliczono 616 tytułów w 817 tomach. W roku 1913, dzięki Tadeuszowi Pawlikowskiemu, zbiór powiększył się też o grupę egzemplarzy z teatru lwowskiego. Biblioteka wraz ze zbiorami archiwalnymi została w latach 1916-1929 uporządkowana i skatalogowana przez Eugeniusza Majdrowicza - byłego reżysera, dyrektora teatrów, intendenta Teatru im. Juliusza Słowackiego. W sezonie 1917/18 Majdrowicz sporządził spis inwentarzowy biblioteki - liczyła ona wówczas 17344 egzemplarzy o wartości 52181 koron.

Lata międzywojenne były okresem lawinowego napływu do teatralnej biblioteki nowych sztuk, afiszów, fotografii, wycinków prasowych, nut, oraz wydawnictw Teatru im. J. Słowackiego - znakomitych "Listów z teatru" i programów redagowanych przez Tadeusza Świątka (kierownika literackiego w latach 1924-1929) oraz programów i wydawnictw okolicznościowych pod redakcją Bolesława Pochmarskiego - kierownika literackiego za dyrekcji Osterwy. Zbiory znakomicie odzwierciedlają ogromną aktywność artystyczną Teatru im. J. Słowackiego w dwudziestoleciu. Bardzo cenna jest międzywojenna ikonografia - fotografie z przedstawień (kilkaset teczek) i projekty scenograficzne. Obok maszynopisów autorskich zachowały się też egzemplarze sztuk wielkiej awangardowej fali lat dwudziestych.

W czasie okupacji hitlerowskiej Biblioteka Teatru im. J. Słowackiego uniknęła zniszczenia. Polscy pracownicy techniczni najcenniejszą część zbiorów ukryli przed Niemcami w kotłowni. Po wojnie zbiory mieściły się w głównym gmachu Teatru na I piętrze. W latach pięćdziesiątcyh bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń na parterze budynku przy placu św. Ducha 4 - tuż obok głównego gmachu. Wciąż systematycznie powiększano zasoby - głównie o dokumentację pracy artystycznej: egzemplarze reżyserskie, inspicjenckie, suflerskie, muzyczne, fotografie, afisze, programy, wycinki prasowe, nuty, projekty scenograficzne itp.

Zbiorami opiekowało się po wojnie kolejno kilka osób. Nie do przecenienia są zasługi trojga z nich. Władysław Żychowicz, z wykształcenia prawnik, przed wojną jeden z organizatorów ruchu muzycznego, działacz Teatru Robotniczego TUR, członek Komisji Teatralnej Rady Miasta, pracował jako bibliotekarz w latach 1949-1964, do 76 roku życia. Żychowicz ponownie uporządkował zbiory, zaczął też udostępniać je na szerszą skalę. Miał ambicje utworzenia w teatralnej bibliotece i archiwum - jak to nazywał - "warsztatu naukowego". Przez cały czas pracy w teatrze w latach 1945-1971 otaczał zbiory opieką wieloletni sekretarz literacki, syn Tadeusza Pawlikowskiego, Alfred Woycicki - teatrolog, publicysta, badacz dziejów teatru, członek międzynarodowego stowarzyszenia ITI. Był świetnym znawcą biblioteki i archiwum Teatru im. J. Słowackiego, z którego zasobów korzystał już jako młody referent literacki zatrudniony przez Trzcińskiego w latach 1929-1932. Po wojnie opracowywał materiały archiwalne, na ich podstawie sporządził zestawienia zespołów artystycznych, był też autorem licznych publikacji. Od roku 1963 do chwili śmierci w 1983 bibliotekę i archiwum prowadziła jego żona - Jadwiga Woycicka. Dbała o pełną dokumentację przedstawień, katalogowała i opracowywała zbiory; w latach siedemdziesiątych przygotowała do druku (częściowo przy pomocy Kazimierza Nowackiego) katalogi rękopisów, druków i dokumentacji fotograficznej.

Od 1984 roku zbiorami opiekuje się dr Diana Poskuta-Włodek, absolwentka teatrologii UJ, historyk teatru, autorka licznych publikacji w czasopismach teatralnych i kulturalnych, m.in. w "Pamiętniku Teatralnym", "Didaskaliach", nowojorskim "Przeglądzie Polskim". Wydała kilka książek, m.in.: Co dzień powtarza się gra. Teatr im. Juliusza Słowackigeo w Krakowie 1893-1993, Kraków 1993; Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945, Kraków 2001.

Bibliografia dotycząca Teatru im. Juliusza Słowackiego

Wydawnictwa Teatru im. J. Słowackiego (wybór):

 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1963 , Kraków 1963;
 • A. Woycicki, 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, [Kraków 1968];
 • Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, 90 lat teatru . [Kraków 1983];
 • ....dwadzieścia kroków wszerz i wzdłuż... Wspomnienia w 100-lecie Teatru im. Juliusza Słowackiego . Opracowanie i redakcja K. Zbijewska, Kraków 1993 [do kupienia w kasie Teatru oraz drogą wysyłkową];;
 • D. Poskuta-Włodek, Co dzień powtarza się gra... Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-1993, Kraków 1993 [do kupienia w kasie Teatru oraz drogą wysyłkową];
 • D. Poskuta-Włodek, Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945, Kraków 2001[do kupienia w kasie Teatru oraz drogą wysyłkową];
 • R. Węgrzyniak, Encyklopedia WESELA Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2001.
 • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1893-2003 . Teksty i redakcja D. Poskuta-Włodek, opracowanie graficzne W. Pluta, Kraków 2003 [do kupienia w kasie Teatru oraz drogą wysyłkową];
 • The Juliusz Słowacki Theatre of Cracow . Writen and edited by D. Poskuta-Włodek, graphic design W. Pluta, english translation T. Bałuk-Ulewiczowa, Cracow 2003 [do kupienia w kasie Teatru oraz drogą wysyłkową];

Ważniejsze publikacje dotyczące Teatru im.Juliusza Słowackiego w Krakowie (dawniej Teatr Miejski):

 • A. Bar, Dzieje teatrów krakowskich, Kraków 1932.
 • S. Marczak-Oborski, Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki, Warszawa 1984.
 • S. Marczak-Oborski S., Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne, Warszawa 1985.
 • J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915, cz. I, wol. 1-2, Teatr Miejski, Kraków-Wrocław 1985.
 • J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915, t. 5, cz. II, W cieniu Teatru Miejskiego, Kraków 1987.
 • K. Nowacki, Architektura teatrów krakowskich, Kraków 1982.
 • J. Purchla, Teatr i jego architekt, Kraków 1993.
 • J. Purchla, Jan Zawiejski, architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.
 • Sprawozdania Komisji Teatralnej w Krakowie 1893-1911. Napisali Karol Estreicher i Józef Flach. Wstęp, opracowanie, przypisy D. Poskuta-Włodek, Warszawa 1992.
 • Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór austriacki i pruski, redakcja T. Sivert, R. Taborski, Warszawa 1987.
Adres: pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków centrala: 12 424 45 00, 12 424 45 11, 12 424 45 44 e-mail:
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0,goodsport – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. offerclient - sesja klienta
 4. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 5. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 6. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 7. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 8. ADMS_ID, storeregion, mbox, georouting_presented, BANNER_TYPE, s_pers, s_vi - adobe.com
 9. x-src, datr - używane przez facebook.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.