EN

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski”

Celem projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe…” jest umożliwienie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie platformy digitalizacji siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski. Projekt służy ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Digitalizacja najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie umożliwia prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego.


Projekt został zrealizowany zainicjowany przez: Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z:

  • Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
  • Muzeum Okręgowym w Tarnowie,
  • Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
  • Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
  • Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
  • Muzeum-Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Wirtualny odbiorca otrzymał w sposób łatwy i przystępny dostęp do informacji o ok. 54 tys. najcenniejszych dzieł sztuki prezentowanych na interaktywnej, multimedialnej platformie internetowej:

www.kultura.malopolska.pl

 
Umożliwia ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstała w oparciu o jeden program służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski. Portal stanowiąc źródło wiedzy, pogłębionej refleksji czy inspiracji pozwoli kształtować przez mieszkańców regionu swoją tożsamość, wynikającą z wartości, bogactwa i odrębności tej kultury.

Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014. Okres trwałości projektu: 2014-2019. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Przygotowanie: na podstawie materiałów w oprac. Luizy Fijałkowskiej, Joanny Niewidok

CYFROWE DZIEDZICTWO KULTUROWE W TEATRZE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

www.kultura.malopolska.pl 

zakładka: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Projekt „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski” realizowany w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie umożliwił digitalizację części bezcennych zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru, upowszechnienie informacji poularno-naukowych na temat najciekawszych obiektów, a w przyszłości stworzenie elektronicznego inwentarza. W okresie realizacji projektu w okresie od stycznia do marca 2012 r. dokonano digitalizacji 15 tys. afiszy teatru krakowskiego z lat 1865-1893 i Teatru Miejskiego (obecnie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie) z lat 1893-1945, będących bezcenną dokumentacją dziejów tych scen i historii miasta. W latach 2012-2014 zostało stworzonych 15 tys. elektronicznych opisów zdigitalizowanych obiektów.


Unikalna kolekcja składa się z dwóch podzbiorów. Pierwszy pochodzi z lat 1865-1893. To afisze dawnego Teatru Polskiego i Teatru Krakowskiego przy ul. Jagiellońskiej, które należały do tzw. biblioteki Koźmianowskiej – od nazwiska Stanisława Koźmiana, wieloletniego dyrektora i kierownika artystycznego ówczesnej sceny krakowskiej. W 1893 roku biblioteka zamykanego właśnie Teatru Krakowskiego wraz ze zbiorem afiszy została zakupiona przez Tadeusza Pawlikowskiego pierwszego dyrektora Teatru Miejskiego (późniejszego Teatru im. Juliusza Słowackiego) – i od tej chwili, już prawie 120 lat jest pieczołowicie przechowywana. Druga część zbioru to afisze dzienne wydawane po 1893 roku przez Teatr Miejski i Teatr im. Juliusza Słowackiego. Są bezcenną pamiątką dziejów scen krakowskich. Ozdobą kolekcji są afisze z występów Heleny Modrzejewskiej i Wincentego Rapackiego – od lat 60. XIX w., z inauguracji nowego Teatru Miejskiego (21 X 1893), prapremier dramatów Stanisława Wyspiańskiego – „Warszawianki” (1898), „Wesela” (1901), „Wyzwolenia”, „Bolesława Śmiałego”, :Protesilasa i Laodamii” (1903), z pierwszych na ziemiach polskich inscenizacji „Kordiana” (1899), „Dziadów” (1901), „Nie-Boskiej Komedii” (1902), a także z awangardowych inscenizacji w latach 20. XX w. – w tym z dramaturgicznego debiutu Witkacego w teatrze zawodowym – prapremiery „TumoraMózgowicza” (1921). Wiele afiszy to wybitne dzieła sztuki typograficznej – jak „Wnętrze” Maeterlincka z rysunkiem Stanisława Wyspiańskiego. Niektóre dokumentują ważne wydarzenia historyczne – zachowały się druki z przedstawień granych tuż po wybuchu I wojny światowej, uroczystych spektakli z okazji odzyskania niepodległości w 1918 roku., śmierci Józefa Piłsudskiego a także z jesieni 1939 roku – kiedy już pod nadzorem okupanta drukowano afisze w języku polskim i niemieckim.


Wśród zdigitalizowanych w ramach projektu CYFROWE DZIEDZICTWO KULTUROWE… afiszy nie brak nich egzemplarzy o wyjątkowym znaczeniu historycznym – m.in. z prapremier „Kordiana” J. Słowackiego z 1899 r., „Dziadów” A. Mickiewicza w inscenizacji S. Wyspiańskiego z 1901, „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego z 1902 r., legendarnych prapremier Stanisława Wyspiańskiego – „Wesela” z 1901 r., „Wyzwolenia” i „Bolesława Śmiałego” z 1903 r., debiutu Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” z 1921 r., afiszy z dni wybuchu pierwszej i drugiej wojny światowej, uroczystych przedstawień po ogłoszeniu Aktu Trzech Cesarzy 5 listopada 1916 roku, z 11 listopada 1918, afisze żałobnych uroczystości po śmierci marszałka Piłsudskiego, z czasów okupacji i wielu innych ważnych wydarzeń.


Przygotowanie: Diana Poskuta-Włodek

Galeria kostiumów teatralnych