EN
image/svg+xml

Zamówienia publiczne i ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych udzielanych przez Teatr im Juliusza Słowackiego w Krakowie.
 

16.07.2019
Treść zapytań do SIWZ wykonawcy z odpowiedziami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3)
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - treść pisma w załączeniu >

 

11.07.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - DAM-282-5/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów – treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu >

5.07.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6), informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 913 521,91 zł brutto;
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy:
Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki;
3) cena oferty (brutto) od Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki: 3 309 302,70 zł brutto;
4) termin wykonania zamówienia: termin realizacji zamówienia: do 25 września 2019 r. (zgodnie z SIWZ);
5) okres gwarancji: Polsound Sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki – 48 miesięcy;
6) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

2.07.2019
Ogłoszenie
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawia omyłkę:

1) w V. SIWZ (Termin wykonania zamówienia) w ten sposób, że punkt otrzymuje brzmienie:
„V. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30 września 2019 r.”

2) w załączniku 6 a do SIWZ (Projekt umowy), § 2 ust. 1 (Termin i miejsce realizacji) w ten sposób, że punkt otrzymuje brzmienie:
§ 2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z § 1
ust. 1, w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30.09.2019 r.”

Zamawiający informuje, iż w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w DUUE pod nr 2019/S 123-299782 w sekcjach II.2.7) oraz III.2.2) wskazano prawidłowe informacje co do terminu realizacji przedmiotowego zamówienia – treść pisma w załączeniu >

 

28.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej (CPV 32000000-3) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 123-299782 w dniu 28.06.2019 r. (ID postępowania w miniPortalu: dca7b0ae-b0e4-4522-9bf3-65440a679f58 ) - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >

 

24.06.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 3 198 320,16 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły dwie oferty od następujących Wykonawców:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa

3) ceny oferty (brutto):
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 2 952 292,14 zł
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 809 991,64 zł
termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 9 lipca 2019r., do 30 września 2020 r. (zgodnie z SIWZ),

4) okres gwarancji:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 10 lat
2. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 10 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

19.06.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3),
"Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż przy upublicznianiu zapytań wraz z odpowiedziami na stronie www w przedmiotowym postępowaniu w dniu 13.06.2019 r., omyłkowo zamieszczono plik z odpowiedziami dot. innego prowadzonego przez Zamawiającego postępowania. Prawidłowa treść wyjaśnień poniżej. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 24.06.2019 r. godz.12.00 , otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków.

W załączniku skan pisma oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone w BZP w dniu 19.06.2019 pod nr 540124736-N-2019 >>

 

18.06.2019
Wyjaśnienie Zamawiającego
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego - skan w załączeniu >

13.06.2019
Zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu > zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

 

12.06.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8)

„Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) , podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

5.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2019 r. pod nr 557178-N-2019, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) - treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu >
Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej i przetargowej, całość dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczna20192 

 

5.06.2019
Komunikat
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

4.06.2019
Komunikat
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 3 198 320,16 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków,
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa

3)
ceny oferty (brutto):
1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 3 146 231,25 zł
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków – 5 166 000 zł
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 997 876,47 zł
termin wykonania zamówienia: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 9 lipca 2019r., do 30 września 2020 r. (zgodnie z SIWZ),
okres gwarancji:

1. PPH ELEKTROINSTAL Stanisław Osmenda, ul. Piłsudskiego 70A, 32-200 Miechów- 3 lata
2. Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o.o., ul. Rybitwy 100a,31-722 Kraków – 10 lat
3. TBM Software Sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa- 2 997 876,47 zł- 10 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

3.06.2019
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę, budynek Główny, pl. Św. Ducha 1 wraz z dostawą interkomu (CPV 32300000-6) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 105-255088 w dniu 03.06.2019 r. (ID postępowania w miniPortalu: 6f0ede85-7f53-494e-a46c-277cab03cc6b) - treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z SIWZ w załączeniu >

30.05.2019
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) w załączeniu >

 

28.05.2019
Wyjaśnienie
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540105571-N-2019 z dnia 28.05.2019 r.- treść zapytań z wyjaśnieniami oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu >

 

18.05.2019
„Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), informuje, iż:

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 189 392,14 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęły trzy oferty od następujących Wykonawców:
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków,
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków,
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów

3)
ceny oferty (brutto):
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków – 2 446 345,52 zł
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków – 2 690 989,08 zł,
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów – 1 906 500,00 zł,
termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy (zgodnie z SIWZ),

okres gwarancji:
1. BTH INSTALACJE sp. o.o., ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków – 5 lat,
2. LEEDAIR Sp. z o.o., ul. Dauna 111, 30-629 Kraków – 2 lata
3. ZECHIK sp. z o.o. , ul. Krakowska 259, 32-080 Zabierzów – 5 lat
warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ)”

 

16.05.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) oraz poprawą omyłki pisarskiej w komunikacie z dnia 15.05.2019, Zamawiający informuje, iż dokumentację postępowania można znaleźć pod adresem www: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczna2019  

15.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2019 r. pod nr 546403-N-2019, którego przedmiotem jest: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3) treść ogłoszenia wraz z SIWZ z załącznikami znajduje się w załączeniu >

Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej całość dokumentacji można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/instelektryczn2019 

 

13.05.2019
Treść zapytań z wyjaśnieniami - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego DAM-282-2/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego. Załącznik >

9.05.2019
Treść zapytań z wyjaśnieniami- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego DAM-282-2/19
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje poniżej zadane zapytanie wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego.

30.04.19
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2019 r. pod nr 542979-N-2019, którego przedmiotem jest: remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej (zmiana agregatu oraz chłodnicy freonowej na chłodnicę glikolową) oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodu (remont maszynowni chłodniczej wraz z urządzeniami na dachu) w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść ogłoszenia wraz z SIWZ z załącznikami znajduje się w załączeniu >

Ze względu na dużą objętość dokumentacji projektowej całość dokumentacji można pobrać pod adresem: http://teatr.slowacki.krakow.pl/klimatyzacja2019 

 

01.04.19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 - korekta
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia korektę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 (plik PDF) w załączeniu >

22.02.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Treść komunikatu: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019, plik PDF w załączeniu >

22.02.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) - treść zawiadomienia w załączeniu >


6.02.2019
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
(CPV 90910000-9), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 880 950,60 zł brutto ,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: DC System sp. z o.o. ul. Marsa 56a,04-242 Warszawa, Impel Facility Services Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
3) Cena oferty: 878 990,40 zł, termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 1 marca 2019 r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

28.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2019 pod nr 507469-N-2019. W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z treścią SIWZ wraz z załącznikami >

 

04.12.2018
Ogłoszenie o dzierżawie kamienicy
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odda w dzierżawę kamienicę w obrębie Plant, 3-kondygnacyjna, pow. użytk. 719 m2) z przeznaczeniem na działalność usługową.
Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt na adres mailowy: kancelaria@teatrwkrakowie.pl
do dnia 14.12.2018r. oraz przekazanie krótkiego opisu prowadzonej działalności.

 

23.11.2018
Ogłoszenie o sprzedaży reflektorów
Ogłoszenie o sprzedaży używanego sprzętu oświetleniowego, scenicznego będącego własnością Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Plik w załączniku >

 

29.10.2018
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- treść zawiadomienia w załączeniu >

 

15.10.2018
Ogłoszenie
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 518 302,00 zł brutto zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: VISUALSUPPORT STUDIO s.c. Michał Płócienniak, Joanna Płócienniak, ul. Jesionowa 15/1, 30-221 Kraków
3) Cena oferty: 2 511 426,30 zł, termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy(zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 60 miesięcy, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

9.10.2018
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść zawiadomienia w załączeniu >

28.09.2018
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych
Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

28.09.2018
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: ProGea 4D sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków – pełna treść zawiadomienia w załączeniu >

 

20.09.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 619879-N-2018 w dniu 20.09.2018 - treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu >

14.09.2018
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ oraz treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

10.09.2018
Odpowiedź na zapytanie
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

7.09.2018
Dostawa projektorów multimedialnych
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

27.08.2018
Inwentaryzacja architektoniczna
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2) - treść protokołu w załączniku >

 

17.08.2018
Inwentaryzacja architektoniczna budynków
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 605712-N-2018 w dniu 17.08.2018, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2)- treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w załączeniu > 

 

17.08.2018
Dostawa projektorów multimedialnych
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 157-360833 w dniu 17.08.2018 , którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) –treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w załączeniu >
Pytania i odpowiedzi do przetargu

 

20.07.2018
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść zawiadomienia w załączeniu >


27.08.2017
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2) - treść protokołu w załączniku >20.07.2018
Dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6) - treść zawiadomienia w załączeniu >
Pytania i odpowiedzi do przetargu

5.07.2018
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6), informuje, iż :
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 189 400,00 zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: ELWOLIGHT Technologie sceniczne Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok.2, 31-869 Kraków.
3) Cena oferty: 2 184 553,80 zł, termin wykonania zamówienia: 21 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 48 miesiący, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

5.07.2018
Dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu >


5.07.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na mocy art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji SIWZ - treść modyfikacji oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w BIP w dniu 05.07.2018r. pod nr 500156579-N-2018 w załączeniu >

28.06.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 580938-N-2018 w dniu 28.06.18- treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu do pobrania >

 

7.06.2018
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3), informuje, iż :

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to : 4 046 177,74 zł,

2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Mikor Inżyniering Sp. z o.o., Ul. Pożaryskiego 28 bud. 22 lok. 101, 04-703 Warszawa.

2) Cena oferty: 4 034 400,00 zł, termin wykonania zamówienia: 30 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 24 miesiące, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

1.06.2018
Sprzęt oświetleniowy
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 31500000-1, 51110000-6), opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim pod numerem 2018/S 103-236425 w dniu 01.06.2018 - treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączeniu >

25.05.2018
Urządzenia elektromechaniczne
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) opublikowane w DUUE w dniu 25.05.2018 pod nr 2018/S 098-224847- treść przedmiotowego ogłoszenia w załączeniu >

 

24.05.2018
Wybór Najemcy lokalu użytkowego Teatru im. J. Słowackiego
Treść w załączniku >

 

21.05.2018
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) przekazane do publikacji w DUUE w dniu 21.05.2018 (ID:2018-074935) - treść przedmiotowego ogłoszenia, doprecyzowanie i korekta zapisów dokumentacji przetargowej w załączeniu.

Więcej informacji >>