EN
image/svg+xml

Nabór ofert do Programu "Filmoteka Małopolska Edycja 2019"

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór ofert do Programu pn. "Filmoteka Małopolska Edycja 2019".

PRZEDMIOT PROGRAMU:

Organizatorem edycji 2019  jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 670.000 złotych


1.       Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską, w dwóch kategoriach:

a.         „Małopolska dawniej”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych  z dziedzictwem kulturowym, sztuką a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

b.        „Małopolska dziś”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto , a na produkcję notacji max. 5000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 75% kosztów realizacji.

O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury w terminie wyznaczonym w Regulaminie.

Wyłonienie najlepszych ofert (rozstrzygnięcie)  nastąpi do dnia 15 maja 2019 r.

Wyniki opublikowane zostaną na stronach internetowych: Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, www.teatrwkrakowie.pl, Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl, niezwłocznie po rozstrzygnięcia Programu przez Jury.

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Formularz Wniosku „Filmoteka Małopolska” wraz z załącznikami.

FORMULARZE DO POBRANIA:
Regulamin Projektu „Filmoteka Małopolska” edycja 2019
1. Załącznik nr 1 - Wniosek do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2019 r.
2. Załącznik nr 2 -  Oświadczenia do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2019 r.
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2019 r. - Film.
4. Załącznik nr 3a - Wzór umowy do Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA _ Edycja 2019 r. - Notacja.
5. Załącznik nr 4 - Wzór Raportu częściowego filmu.
6. Załącznik nr 5 - Wzór Raportu  końcowego filmu.
7. Załącznik nr 5a - Wzór Raportu  końcowego notacji.
8. Załącznik nr 6 - Wzór metryki filmu.


TERMIN NABORU:
Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 1 marca 2019 r. do dnia 12 kwietnia 2019 r.

ORGANIZATOR/OSOBA DO KONTAKTU:
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Plac św. Ducha 1, 31-023 Kraków

Koordynacja Pracy Artystycznej tel. 012 424 45 19,
e-mail: koordynacja@teatrwkrakowie.pl 

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT:
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVD  (z widocznym dopiskiem „FILMOTEKA MAŁOPOLSKA”) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Pl. Św. Ducha 1
31-023 Kraków (Kancelaria Teatru, I piętro)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Kraków, 28 lutego 2019 r.