EN
Logo Projektu Małopolska Kultura Wrażliwa. Na białym tle czarne piktogramy w kształcie kwiatka z pinami. W każdym z pinów jest graficzny symbol dotyczący danej niepełnosprawności.

Deklaracja dostępności

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie https://teatrwkrakowie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

§  część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
§  część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
§  część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji


Dostępność wymienionych materiałów Teatr planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 grudnia 2023 r. oraz w pełni dostosować stronę do końca 2024 roku. Ogromna ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-23.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Teatru sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny – firmę OPENFORM.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO
Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy koordynatorki dostępności znającej język migowy (PJM).  Z taka potrzebą należy zgłosić sie bezpośrednio do niej wysyłając mail lub SMS. (603 235 231, feiglewicz@teatrwkrakowie.pl)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Feiglewiczfeiglewicz@teatrwkrakowie.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 603 235 231 (jest możliwość wysłania wiadomości w formie filmiku (vlog), SMS). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, spotkań, warsztatów, jak również budynków należących do Teatru.

Obiekty należące do Teatru to: Gmach Główny Teatru im. J. Słowackiego (Duża Scena, Scena Miniatura), Scena MOS - Małopolski Ogród Sztuki oraz Dom Rzemiosł Teatralnych. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

KOORDYNATORKA DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Dominika Feiglewicz, posługująca się polskim językiem migowym (PJM).

kontakt: feiglewicz@teatrwkrakowie.pl
tel./SMS: 603 235 231 (pn - pt: 9.00 - 16.00)

Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Obsługi widza oraz Biura Informacji i Rezerwacji Biletów:

Piotr Szczerba
Anna Dąbrowa

tel. 12 424 45 28;12 424 45 25 (pn - pt: 9.00 - 16.00)
e-mail: bilet@teatrwkrakowie.pl

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu.

Gmach Główny Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu


OTOCZENIE INSTYTUCJI

Budynek główny znajduje się w centrum Starego Miasta na Placu Świętego Ducha 1 i ma charakter zabytkowy. Wokół Teatru znajduje się nawierzchnia pokryta kostką brukową.

DOJŚCIE DO TEATRU

Z przystanku „Teatr Słowackiego” przy ulicy Basztowej w kierunku Ronda Mogilskiego. Główne wejście do Teatru znajduje się od strony ulicy Szpitalnej. Wejście z pochylnią dla osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie budynku Teatru (od strony Plant). Ważna informacja! Jest to przystanek wiedeński. Jego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju.
Dla osób z niepełnosprawnością wzroku stworzony został dokładny opis dojścia do Teatru z przystanku „Teatr Słowackiego”. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

PARKING

Teatr posiada dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking możliwy jest od ul. Szpitalnej (mimo zakazu wjazdu). Aby skorzystać z parkingu należy poinformować Teatr 3 dni przed przybyciem na spektakl.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

SZATNIA

Szatnia znajduje się na parterze budynku, po lewej i prawej stronie korytarza przed wejściem na widownię.

WIDOWNIA

Na widowni oraz w kasie budynku zainstalowano pętle indukcyjną. Mapa powyżej przedstawia zasięg działania pętli na widowni. Mapa znajduje się również w kasach biletowych i przy wejściu na widownie Dużej Sceny.

Na widowni wyznaczone zostały dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchu - zaznaczone na planie widowni (parter - rząd XIII miejsce 1-2,14 -15).

Ponadto istnieje możliwość udostępnienia jeszcze dodatkowych 10 miejsc dla osób poruszających się na wózkach - po wcześniejszym uzgodnieniu w biurze rezerwacji biletów. Miejsca te są indywidualnie dopasowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu i mieszczą się w loży parterowej (szerokość drzwi do loży wynosi 66 cm) lub w orkiestronie.

Obsługa Teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

Miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzroku są dostępne wszędzie.

TOALETA

Toalety znajdują się na parterze budynku i niestety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Natomiast posiadają oznaczenia oraz szerokie drzwi wejściowe.

KASA TEATRU

Kasa Teatru – wejście schodami z zewnątrz budynku. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózku nie są w stanie skorzystać z tej przestrzeni, natomiast rozwiązaniem jest odbiór biletów w dniu spektaklu (pół godziny przed spektaklem) po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze Informacji i Rezerwacji Biletu. Podczas wizyty prosimy o poinformowanie przy wejściu obsługę bileterską o odbiorze biletu z kasy i przejście z tą osobą przez westybul do Kasy Teatru w celu odebrania biletu.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać z Kasy bez problemu.
Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skontaktować się z koordynatorem dostępności w razie wątpliwości i problemów.

Ogólna ocena: średnia. Ze względu na charakter zabytkowy budynku, Teatr nie jest w stanie dokonać wszystkich zmian, pozwalających na pełna dostępność i samodzielne poruszanie się osoby z niepełnosprawnością ruchu po budynku. Natomiast wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

Dom Machin (Scena Miniatura)

Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu

DOJŚCIE DO BUDYNKU

Dom Machin znajduje się za Głównym Gmachem Teatru na Placu Świętego Ducha 2. Dojście do budynku jest dokładnie opisane na stronie Teatru.

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym. Do budynku można wejść po schodach lub pochylni. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku stworzony został dokładny opis dojścia do Teatru z przystanku „Teatr Słowackiego”.
Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

PARKING

Teatr posiada dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking możliwy jest od ul. Szpitalnej (mimo zakazu wjazdu). Aby skorzystać z parkingu należy poinformować Teatr 3 dni przed przybyciem na spektakl.

WIDOWNIA

Znajduje się na parterze. Miejsca dla osób na poruszających się wózku są ustalane podczas rezerwacji biletów w zależności od wystawianego spektaklu. Miejsca dla osób niewidomych są dostępne wszędzie.

SZATNIA

Znajduje się na parterze naprzeciwko wejścia do budynku.

TOALETA

Znajduje się na parterze. Niestety nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózku. Istnieje możliwość skorzystania z toalety w Gmachu Głównym.
Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skontaktować się z koordynatorem dostępności w razie wątpliwości i problemów.

Ogólna ocena: dobra. Jedyną niedogodnością jest brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Natomiast Teatr wychodzi naprzeciw potrzebom, wykorzystując potencjał ludzki.

Dom Rzemiosł Teatralnych

Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu


DOJŚCIE DO BUDYNKU

Dom Rzemiosł Teatralnych znajduje się niedaleko Głównego Gmachu Teatru przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Dojście do budynku jest opisane na stronie Teatru.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku stworzony został dokładny opis dojścia do Teatru z przystanku „Teatr Słowackiego”.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

PARKING

W odległości ok. 10 m od budynku, w strefie płatnego parkowania znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

TOALETA / SZATNIA / WINDA

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szatnia, winda oraz toalety znajdują się na parterze budynku. Dojście do wszystkich przestrzeni jest możliwy dla osób poruszających się na wózku oraz osób z niepełnosprawnością wzroku.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skontaktować się z koordynatorem dostępności w razie wątpliwości i problemów.

Ogólna ocena: bardzo dobra. Budynek jest w pełni dostępny. Posiada również certyfikat dostępności.

Scena MOS (Małopolski Ogród Sztuki)

Niepełnosprawność ruchu, wzroku, słuchu


DOJŚCIE DO BUDYNKU


Budynek znajduje się na ul. Rajskiej 12. Najbliższy przystanek to “Teatr Bagatela” znajdujący się przy ulicy Karmelickiej.


Dla osób z niepełnosprawnością wzroku stworzony został dokładny opis dojścia do Teatru z przystanku „Teatr Bagatela”.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pomocy asystenta Teatru, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie obiektu z psem asystującym.

PARKING

Na ulicy Rajskiej mamy wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w strefie płatnego parkowania, ok. 1 m, 50 m, 100 m od budynku, po tej samej stronie co budynek.

TOALETA / SZATNIA / WINDA

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową: posiada windę oraz szerokie przejścia między pomieszczeniami. Toalety i szatnia znajdują się na poziomie -1.

KASA BILETOWA

Na parterze znajduje się kasa biletowa oraz sala widowiskowa. Wszystkie spektakle grane na sali widowiskowej są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz wzroku. Kasa biletowa jest otwarta dwie godziny przed każdym spektaklem.

10 miejsc dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przed trybunami na poziomie 0.

W budynku znajduje się również Sala Kinowa (poziom -1). Niestety nie jest ona dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ponieważ nie ma możliwości udostępniania miejsc dla osób poruszających się na wózku. Istnieje jedynie możliwość wjechania na pierwszy poziom schodów na sali kinowej (ostatni rząd) i zajęcie miejsca na pierwszym skrajnym fotelu kinowym.

Obsługa Teatru dba o wózek podczas trwania seansu i umieszcza go w bezpiecznym miejscu ze względu na bezpieczeństwo i przepustowość drogi ewakuacyjnej.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą skontaktować się z koordynatorem dostępności w razie wątpliwości i problemów.

Ogólna ocena: bardzo dobra. Budynek jest w pełni dostępny. Posiada również certyfikat dostępności.