EN

Nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza nabór ofert do Programu pn. FILMOTEKA MAŁOPOLSKA, Edycja 2021

 1. PRZEDMIOT PROGRAMU:

  Organizatorem edycji 2021  jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

  Program realizowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Łączna kwota wsparcia finansowego dla wyróżnionych ofert wyniesie 630.000 złotych

  Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z Małopolską, w pięciu kategoriach:

  Małopolska wczoraj”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające
  w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych  z dziedzictwem kulturowym, sztuką; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

 

 1. Małopolska dziś”: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym
  i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem
  i postawą utożsamiają się z Małopolską;

 

 1. „Małopolskie Jubileusze/Rocznice” produkcje filmowe upamiętniające najważniejsze rocznice przypadające na 2021 rok, upamiętniające wydarzenia takie jak:
  • 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – produkcje filmowe związane z upamiętnieniem rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego - wydarzeń, historii, osób.
  • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – produkcje filmowe związane
   z uczczeniem Roku Konstytucji 3 Maja.
 2. „Wielcy z Małopolski” – produkcje filmowe upamiętniającepostaci związanych
  z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską;
 3. „Małopolskie Rodziny” – produkcje filmowe upamiętniające znane rody zasłużone dla Małopolski, związane swoją historią z Małopolską.

 


TERMIN NABORU:
Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia ogłoszenia tj. 15 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r.

MIEJSCE SKŁADANIA/NADSYŁANIA OFERT:
Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z płytą CD/DVDlub pendrive/dysku  (z widocznym dopiskiem FILMOTEKA MAŁOPOLSKA) należy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz (sekretariat)

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

KONTAKT:

Działa Sztuki Filmowej

tel.: 18 44 82 609

e-mail: filmoteka@filmotekamalopolska.pl

szczegółowe informacje: https://mcksokol.pl/wydarzenie/filmoteka-malopolska-2021