EN

KULTURA FUTURA
Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości.

Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Oś programowa Biennale zbudowana jest wokół hybrydowej komunikacji w świecie zsieciowanym za pomocą Internetu. Odbywające się w ramach projektu wydarzenia, stać się mają platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale jest ePOLIS – miasto przyszłości. Kluczowym działaniem będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku. Twórczość artystyczna ma być zaprezentowane w formie cyfrowej wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Projekt zakłada prezentację prac o charakterze hybrydowym i dopuszcza projektu „w procesie”.

Jurorami Biennale są: prof. Akiko Kasuya Kyoto City University of Art, prof. Andrzej Jajszczyk PAN, prof. Piotr Krajewski WRO Center, art. Aleksander Janicki AYA Found (przewodniczący jury).

W ramach wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu  Carte Blanche - norweskiej narodowej instytucji związanej z tańcem współczesnym. W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

z archiwum autora

Integralną częścią projektu będzie działanie wortalu internetowego (powstałego w 2022), który służyć ma prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych - działanie to przyczynia się do wspierania sektora przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, który zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Małopolski, stanowi Inteligentną specjalizację regionu. Cykl wydarzeń kulturalnych oraz wortal staną się platformą do dyskusji o współczesnym mieście.

z archiwum autora

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako wernisaż  prezentacji. 

Twórcą i dyrektorem biennale Kultura Futura / Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości jest artysta interdyscyplinarny Aleksander Janicki / AYA FOUND.

Trwa nabór do konkursu na prace w technologii VR, AR, AI w ramach projektu Kultura Futura Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości.
Tematem konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023 jest idea „e-POLIS - miasta przyszłości”.
Warto pamiętać, że zgodnie z paragrafem pierwszym, punktem 8 regulaminu:
Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone, w procesie, under constructions, ale tylko te, których zaawansowanie da szanse oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.kulturafutura.pl w zakładce KONKURS. Zgłoszenia trwają do dnia 24 czerwca 2023 włącznie.


WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

www.kulturafutura.pl, www.kulturafutura.com

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org


Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie

Partner projektu