EN

Kultura Futura
Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości.

Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości”  jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Oś programowa Biennale zbudowana jest wokół hybrydowej komunikacji w świecie zsieciowanym za pomocą Internetu. Odbywające się w ramach projektu wydarzenia, stać się mają platformą dialogu wokół takich pojęć jak rzeczywistość, wirtualność i wyobraźnia. Tematem pierwszej edycji Biennale jest ePOLIS – miasto przyszłości. Kluczowym działaniem będzie przegląd prac zgłoszonych w ramach międzynarodowego konkursu, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki jesienią 2023 roku. Twórczość artystyczna ma być zaprezentowane w formie cyfrowej wykonanych za pomocą sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Projekt zakłada prezentację prac o charakterze hybrydowym i dopuszcza projektu „w procesie”.

Jurorami Biennale są: prof. Akiko Kasuya Kyoto City University of Art, prof. Andrzej Jajszczyk PAN, prof. Piotr Krajewski WRO Center, art. Aleksander Janicki AYA Found (przewodniczący jury).

W ramach wernisażu zostanie zaprezentowany spektakl partnera projektu  Carte Blanche - norweskiej narodowej instytucji związanej z tańcem współczesnym. W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

W maju 2023 artyści Carte Blanche odbędą w Krakowie dwutygodniową rezydencję artystyczną.

z archiwum autora

Integralną częścią projektu będzie działanie wortalu internetowego (powstałego w 2022), który służyć ma prezentacji nowych tendencji w budowaniu przyszłości opartych na technologii VR, AR, XR oraz innych innowacyjnych rozwiązań. Głównym celem projektu jest stworzenie platformy do namysłu nad współczesnością przy użyciu praktyk i strategii artystycznych wykorzystujących nowe technologie, jak również promocja nowych technologii, które wykorzystywane są do tworzenia narracji artystycznych - działanie to przyczynia się do wspierania sektora przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, który zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Małopolski, stanowi Inteligentną specjalizację regionu. Cykl wydarzeń kulturalnych oraz wortal staną się platformą do dyskusji o współczesnym mieście.

z archiwum autora

Podsumowaniem projektu będzie spotkanie otwarte dla przemysłów kreatywnych z udziałem 100 przedstawicieli branży, które odbędzie się jako wernisaż  prezentacji. 

Twórcą i dyrektorem biennale Kultura Futura / Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości jest artysta interdyscyplinarny Aleksander Janicki / AYA FOUND.

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ EUROPY SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

www.kulturafutura.pl, www.kulturafutura.com, www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

„Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” jest projektem współfinansowanym z Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach MF EOG 2014 – 2021.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie

Partner projektu

Patroni medialni projektu