EN

Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych Budynku Administracji Teatru im. Juliusza  Słowackiego, pozwalających na poprawę parametrów użytkowych i technicznych w zakresie efektywności energetycznej. Budynek zlokalizowany jest przy pl. Św. Ducha 4. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A184. Zakres przedmiotowego projektu został ustalony w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny, który poprzez ocenę stanu bieżącego, wskazał obszary wymagających modernizacji z wykazaniem m.in. oszczędności energii. Zakres rzeczowy projektu jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prace zostaną zlecone i wykonane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca prac w pierwszym kroku wykonana prace projektowe tj. niezbędną dokumentację techniczną, projektową oraz uzyska niezbędne pozwolenia i decyzje o ile to konieczne zgodnie z wymogami prawa. W drugim kroku wykona prace budowlane, a w ostatnim kroku złoży sprawozdanie potwierdzające wykonanie prac zgodnie z nałożonymi wymogami decyzją RDOŚ. Zakres rzeczowy robót w ramach projektu obejmuje: 1. Ocieplenie stropu nad 1 piętrem, stropu pod dachem, ścian wewnętrznych, 2. Częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej i zewnętrznej, 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie wbudowane, 4. Montaż systemu klimatyzacji systemu chłodzenia i wentylacji mechanicznej. 5. Montaż kompletnego systemu BMS na potrzeby sterowania systemem ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz cwu. Szczegółowy zakres prac, biorąc pod uwagę obowiązek osiągnięcia wymaganych współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi określa skorygowany Audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa planowana do opracowania w pierwszej fazie prac wykonywanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projektowane rozwiązania będą musiały otrzymać aprobatę Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze względu na zabytkowy charakter obiektu.


Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza Słowackiego oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Zaplanowane w projekcie działania przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i wdrożenia inteligentnego zarządzania energią. Projekt zgodnie z wykonanym audytem energetycznym spełnia kryteria dostępowe – szacowane zwiększenie efektywności energetycznej wyniesie ok. 55 % a redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 43%. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie oszczędności energii cieplnej oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej, a także skutkować będzie redukcją emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji priorytetowych obecnie działań mających na celu poprawę stanu jakości powietrza w Krakowie i całym regionie, co przyczyni się do ochrony i poprawy stanu środowiska w skali lokalnej.

Wartość projektu ogółem: 6 581 886,40 zł

Wkład UE: 3 978 158,12 zł